പ്രിഫിൽഡ് സിറിഞ്ചസ് അസംബ്ലി & ലേബലർ ഫാക്ടറി - ചൈന പ്രിഫിൽഡ് സിറിഞ്ചസ് അസംബ്ലി & ലേബലർ നിർമ്മാതാക്കൾ, വിതരണക്കാർ
355533434

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ