ഇന്റലിജന്റ് ഡിവൈഡ് ട്രേ സിസ്റ്റം ഫാക്ടറി - ചൈന ഇന്റലിജന്റ് ഡിവൈഡ് ട്രേ സിസ്റ്റം നിർമ്മാതാക്കൾ, വിതരണക്കാർ
355533434